Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 3250

Trong tuần: 64487

Trong tháng: 372883

Tổng: 25660564

Hoạt động đảng - Đoàn thể

Thứ Chủ Nhật (14/7/2013 | 07:00 GMT + 7)

Công tác pháp chế tại Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Thực hiện Công văn số 2377/STP-TH  ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Sở Tư pháp về thực hiện báo cáo công tác pháp chế tại đơn vị, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm báo cáo về công tác pháp chế tại đơn vị như sau:

Theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm không thuộc phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Nghị định này.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại đơn vị, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-BQL-VP ngày 15 tháng 6 năm 2007 về việc thành lập Tổ pháp chế (bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động) tại Ban quản lý Khu Thủ Thiêm (trên cơ sở vận dụng các quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp Nhà nước và Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án xây dựng và kiện toàn tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố).

Theo Quyết định thành lập Tổ pháp chế tại Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, Tổ pháp chế trực thuộc Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm gồm 03 thành viên kiêm nhiệm. Trong đó, phân công Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng làm Tổ trưởng.

Tổ pháp chế có nhiệm vụ:
Thực hiện nghiên cứu, xây dựng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến toàn bộ quá trình quản lý quy hoạch, đầu tư và xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Thực hiện khảo sát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quy hoạch, đầu tư và xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trên cơ sở đó chuẩn bị các kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện tham gia góp ý kiến cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các sở-ngành thành phố chủ trì soạn thảo có liên quan đến lĩnh vực do Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm phụ trách và các lĩnh vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện rà soát, kiểm tra thường xuyên và định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý chuyên ngành của đơn vị; thực hiện quy trình hướng dẫn của Sở Tư pháp về nghiệp vụ rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức khác thực hiện hoạt động thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan thông qua các hình thức: nhận các tài liện biên soạn của Sở Tư pháp phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cử nhân sự tham gia các buổi tập huấn, thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức phục cho công tác tuyên truyền trong cơ quan; phối hợp với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật để báo cáo, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm và trong các buổi họp định kỳ của Đoàn thể và sinh hoạt cơ quan.

Đoàn Minh Kính, BQL Thủ Thiêm
 


 

Các tin bài khác: >>