Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 3241

Trong tuần: 64479

Trong tháng: 372875

Tổng: 25660556

Hoạt động đảng - Đoàn thể

Thứ Năm (01/8/2013 | 07:00 GMT + 7)

Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng chính là nâng cao hiệu quả hoạt động tại mỗi Phòng- ban, đơn vị trực thuộc, Cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, từ đó phục vụ nhu cầu giải quyết công việc được tốt hơn.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính được Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, thời gian qua, Lãnh đạo Ban luôn quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị. Phân công cụ thể các Phòng, ban chuyên môn thực hiện công tác cải cách hành chính theo ngành, lĩnh vực phụ trách. Thường xuyên kiểm tra việc hoàn thành thủ tục hành chính và các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Phát huy vai trò và trách nhiệm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; thực hiện công khai, minh bạch các quy định, quy chế trong mọi hoạt động đơn vị. Thực hiện duy trì chế độ khảo sát, lấy ý kiến qua việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm cũng như các quy định, quy chế liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức tại đơn vị.

Hiện nay, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đang tập trung rà soát các quy định liên quan của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.

Trong mục tiêu, nhiệm vụ, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, tập trung vào đơn giản hoá thủ tục hành chính, triển khai bộ phận một cửa, một cửa liên thông với các sở, ngành của thành phố. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, từ đó phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đề ra  một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

Tập trung kiểm tra, rà soát và trình Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, chức năng giải quyết của Ban.

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và tiếp nhận hồ sơ “một cửa” tại đơn vị.

Tiếp tục triển khai, vận hành phần mềm lõi trong công tác quản lý văn bản đi- đến và tiếp nhận hồ sơ “Một cửa” tại đơn vị theo đúng quy trình.

Nguyễn Kim Đức, BQL Khu Thủ Thiêm


Các tin bài khác: >>