Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11520

Trong tuần: 42192

Trong tháng: 350588

Tổng: 25638269

Hoạt động đảng - Đoàn thể

Thứ Sáu (02/8/2013 | 07:00 GMT + 7)

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013 tại Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Công tác phòng chống tham nhũng được Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm coi là một trọng tâm lớn trong chỉ đạo, điều hành của đơn vị, Lãnh đạo đơn vị thường xuyên phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức về các nghị quyết của Đảng, luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tập trung là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập; Chỉ thị số 26/2006/CT-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định; công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức gắn với giáo dục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Để triển khai thực hiện tốt có hiệu quả chương trình phòng chống tham nhũng, lãng phí, Đảng ủy và Lãnh đạo Ban thường xuyên chỉ đạo các phòng- ban, đơn vị trực thuộc trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị. Định kỳ tổ chức họp chi bộ và hàng tuần họp giao ban để kiểm điểm công tác, đồng thời nhắc nhở cán bộ, công nhân viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng, chống tham nhũng. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: đấu thầu, đầu tư,...Ngoài ra, Công đoàn, Đoàn Thanh niên quan tâm, hỗ trợ và nhắc nhở, động viên cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị; luôn tạo điều kiện để phát huy vai trò dân chủ tại đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đang tập trung rà soát các quy định liên quan của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban; đã đăng tải 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban lên Trang thông tin điện tử Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại địa chỉ: thuthiem.com.vn hoặc thuthiem.gov.vn và tổ chức niêm yết 25 thủ tục hành chính tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, đã tiếp nhận và xử lý 03 trường hợp hồ sơ theo quy trình “một cửa”.

Về ứng dụng công nghệ thông tin đã xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ “Một cửa” tại đơn vị và cũng đang được áp dụng trên phần mềm lõi, đảm bảo tính công khai, minh bạch và thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra quá trình thụ lý, giải quyết hồ sơ tại các phòng- ban, đơn vị và thuận tiện trong việc tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đã triển khai thực hiện Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 về minh bạch tài sản thu nhập, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kê khai và niêm yết công khai 50 bản kê khai tài sản thu nhập của các cán bộ, công chức trên Bảng thông tin tại đơn vị (đặt tại trụ sở Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, số 177 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3). Trong đó, có 02 trường hợp kê khai lần đầu và 48 trường hợp kê khai bổ sung. Đã có báo cáo Thanh tra thành phố về kết quả công khai bản kê khai minh bạch, tài sản thu nhập năm 2012 của đơn vị.

Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập về phòng chống tham nhũng, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức phòng chống tham nhũng cho cán bộ, CCVC, đảng viên, người lao động. Triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, giám sát,  đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát,  phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng; triển khai có hiệu quả các qui chế phối hợp đã ban hành.

Nguyễn Kim Đức, BQL Khu Thủ Thiêm


Các tin bài khác: >>