Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 2989

Trong tuần: 64226

Trong tháng: 372622

Tổng: 25660303

Thủ tục hành chính - Đất đai môi trường

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thủ tục giao đất, cho thuê đất, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Thủ tục giao đất, cho thuê đất, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

a) Thành phần, số lượng hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất:

i) Đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư, người xin giao đất, thuê đất phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 (bản chính);

+ Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư;

+ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất (bản sao) quy định tại Khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (bản chính);

+ Giấy tờ xác định đã nộp tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

ii)Đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình, người xin giao đất, thuê đất phải nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu 01 (bản chính);

+ Bản sao thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (bản chính);

+ Giấy tờ xác định đã nộp tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  • Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Theo quy định có 01 bộ hồ sơ nhưng Ban nhận 2 bộ vì phải lưu 01 bộ, chuyển 1 bộ khi trình hồ sơ; Dự án nào phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.
  • Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.

b)Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thụ lý giải quyết theo quy trình một cửa.

 

c) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (255 Trần hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1 Tp.HCM).

Bước 2: Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm kiểm tra thụ lý hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất (hoặc chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất theo quy định).

Trường hợp nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất (hoặc chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất theo quy định).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 40, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013.

d) Thời hạn giải quyết: không quá 20 ngày không kể thời gian giải phóng mặt bằng.

 

 

- Điểm a, Khoản 1, Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013: không quá 20 ngày không kể thời gian giải phóng mặt bằng.

- Khoản 40, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013: không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Việc đầu tư các dự án gắn với quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm do các tổ chức thực hiện (bao gồm doanh nghiệp trong nước và ngoài nước)

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giao đất, cho thuê đất.

- Biên bản bàn giao đất ngoài thực địa.

 

 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 01/ĐĐ: Đơn xin giao đất/cho thuê đất.

- Mẫu số 06/ĐĐ: Bàn giao đất ngoài thực địa.

 

 

Theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

i) Phí, lệ phí: Không có.

 

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.